ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תריט

[תמוז תשי"ז]

... במש"כ בהגהות הרח"ו לזח"ג (רלא, א) דקודם ריב"ז לא היו עושים ר"ה בא"י רק יום א', והרי לתוס' ר"ה (יט, ב) גם בימי עזרא עשו כן.

גם לתוס' הי' המאורע דעזרא יוצא מן הכלל בהחלט. וכהש"ס שם: מימי עזרא לא מצינו כו'. ובזהר מדבר ע"ד קביעות תמידית "בכל זימנא". - וראה לשון אדה"ז בלקו"ת רד"ה יחיינו מיומים.

במש"כ דעת הי"א לעשות בא"י גם עתה ר"ה רק יום א' - הרי אין הלכה כן (ולדעתם תתורץ פנימיות הדברים - ע"פ סגנון הרח"ו, דבא"י אין פחד). וראה גם תשובת רה"ג בזה (נדפסה באוצר הגאונים ביצה פ"א).

ה'תריט

האגרת היא אל מו"ה שאול ביק, ונכתבה על גליון מכתבו מיום י"ב תמוז תשי"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תסד, ובהנסמן בהערות שם.