ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכ

[תמוז תשי"ז?]

... הערה (בחפזי) לחביבותא דמילתא - בגליון המצורף (דף ט') למכ' כת"ר בפירושו הא'.

בתחלתו סד"ה אר"י. נשאר בצ"ע על הרמב"ם. ולדידי ל"ק, כי עכצ"ל דאין מקבלין שבתוספתא זו גם בדיעבד הוא, מדמסיים ואם הקדישו הקדשן הקדש, ולא קאמר דעדיפא מינה דאם הקדישו מקבלין. ובערכין ו, רע"א - ברייתא אחרת היא, וכדמוכח בלאה"כ מזה שבלשון אחרת היא שנוי'. ראה שם בשטמ"ק. ואין צורך למה שנדחק בקה"ע ולא מפליג כו'. ומש"פ בתקלין חדתין ואב"א כו' צע"ג. וכנראה נמשך אחרי הסוגיא בערכין שם.

שם ע"ב ד"ה אבל. ונ"ל דאתי גם אליבא דריב"ז כו'. - נ"ל דאתי (לפי' הרש"ס) רק אליבא דריב"ז. דלמ"ד דכהנים פטורים ממחצה"ש, אין צורך לנמק דפטור הכהנים מקלבון דהוו כמו נשים. ובפרט ע"פ לשון הרש"ס בזה שהועתק במלאכת שלמה.

ה'תרכ

האגרת היא אל מו"ה אפרים זאב גרבוז.

בגליון המצורף: ירושלמי שקלים ע"פ הר"ש סיריליאו והר אפרים מהרא"ז גרבוז הנ"ל (ירושלים תשי"ח).