ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכא

ב"ה, ר"ח מנחם אב, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר אפרים אליעזר הכהן שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב לס' מסעי עם המוסג"ב.

ותקותי שלעת קבלתו מכתב זה כבר הוטב מצב בריאות רגלו. ויהי רצון שיבשר טוב בכל ענינים הקשורים בזה וגם ברוחניות הענינים, וכידוע שרגל ברוחניות הוא ענין של האמונה אשר תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני ובא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי'. ומבואר בכמה מקומות ומהם בשער האמונה לאדמו"ר האמצעי.

ויומא דא קגרים הוא יום ההילולא דאהרן כהנא רבא.

בברכה שנזכה בתוך כלל ישראל אשר על ידי המאורעות דימים אלו שבאו מן האב (ולהעיר מאגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ב, דברי המתחיל וכמו) יהפכו בעגלא דידן להארת פנים בבחי' אהבה מגולה חדורה חסידות (וכידוע הפתגם של כ"ק מו"ח אדמו"ר בדוגמת רבנו הזקן בד"ה הנ"ל, שבתיאור הדוגמא בתחלתה לא כתב תואר חסיד, אף שהוא רחמן חכם וצדיק כיון שבגלוי הוא ענין של תוכחה. וק"ל) ויתגלה המנחם עד שיאמרו אודך הוי' כי אנפת בי גו' ותנחמני ע"י הנחמה כפולה דוקא.

ה'תרכא

מוהר"ר אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תצא, ובהנסמן בהערות שם.

שרגל... האמונה: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ג'תתמב, ובהנסמן בהערות שם.