ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכב

ב"ה, ר"ח מנחם אב, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה בו כותבת ע"ד מצב בנה... שליט"א.

בעת רצון אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצבו ולהסתדרות טובה בקרוב.

כיון שמצב רוחו נגרם על ידי המאורע של אחיו הצעיר ע"ה, צריך הי' להסבירו שעל ידי שיתעסק בענינים המביאים תועלת לילדי בני ישראל על ידי זה יגרום נחת רוח לנשמת אחיו, ורק על ידי זה, ולא על ידי התבודדות וכו'. והרי כל בני ישראל, ובכלל כל אנשי דת, מאמינים בהשארת הנפש, זאת אומרת שהנפש נצחיית היא וקיימת תמיד ומחכה אשר אלה המתענינים באושרה יעשו מה לטובתה ולעלית הנשמה על ידי פעולות טובות לתועלת בני ישראל. וכמובן אשר במצב של התבודדות אי אפשר לו לעשות בשבילה כלום, כי אם על ידי היותו פעיל מתאים לכשרונותיו ויכלתו.

מובן שיכולה להראות מכתבי זה לבנה, ויהי רצון שישמע להוראתי זו, ויחפש ואז גם ימצא משרה ועבודה, שעי"ז יביא תועלת ובמילא גם יגרום נחת רוח לנשמת האח.

מהראוי שיבדקו המזוזות בביתה, ושגם התפילין של בנה יובדקו.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר