ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכג

ב"ה, ר"ח מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז תמוז.

יהי רצון מהשי"ת השומר את עמו ישראל ומשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, שהוא עצם הטוב, שישמרהו הן בגשמיות והן ברוחניות בכל מקום בו נמצא.

וכיון שאין אתנו יודע עד מה, עליו להביט על עצמו שנשלח להסביבה שנמצא בה עכשו כדי לחזק ולהפיץ שם יהדות בכלל ותורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' ביחוד. וכל יגיעה והשתדלות בזה כדאית היא - לערך גודל הענין וחשיבותו. שאם בכל מקום בו נמצאים יש לעשות כן, על אחת כמה וכמה בסביבה עלי' נתוסף צווי מיוחד והי' מחנך קדוש. וכנ"ל אין אתנו יודע עד מה ואפשר שכשימלא שליחותו זו יחזירוהו לסביבתו הקודמת בסדר בחסד ובשלום.

בטח קרא רשימות השיחות מיוסדות על פתגם הבעש"ט שמכל ענין צריך האדם ללמוד הוראה בעבודה להשי"ת, וכשנמצאים בסביבה המיוסדת על ענין של משמעת וקבלת עול, הרי זוהי הזכרה תמידית ובלתי פוסקת אשר ראשית העבודה ועקרה ושרשה הוא ענין דקבלת עול מלכות שמים וק"ל.

בטח ערך התועדות בימי הגאולה ויהי רצון שימשיך ההתעוררות והשמחה על כל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט.

ה'תרכג

בסביבה... קדוש: בצבא.