ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכד

ב"ה, ר"ח מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בג' תמוז, בו כותב ראשי פרקים אשר עבר עליו במשך שני החדשים האחרונים. ואשרי חלקו אשר זוכה להפיץ מעיינות דברי אלקים חיים היא תורת החסידות על ידי לימודו תורה זו עם כמה מחבריו. ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח להרבות מספר המשתתפים בלימוד זה הלוך והוסיף. וידועה הבטחת רז"ל יגעת ומצאת.

ובודאי ינצל גם היותו ראש המחנה של... להשפיע גם עליהם בכגון דא, מתאים להבנתם והשגתם וכשרונותיהם וידיעותיהם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אשר זכות הרבים מסייעתו.

מה שכותב שעושה חשבון בנפשו מי הוא ללמוד עם אחרים בידעו מצבו הוא כו', כבר ידוע בזה הבחינה לדעת ממי באה טענה דכגון זו, שאם הטענה מונעת מפעולה טובה בידוע שהיא באה מהלעומת זה, וכפתגם כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נעתק בהיום יום כ"ג סיון תש"ג, עיין שם. וכלך מפיזור הנפש ומבלבולי מחשבות כגון אלו, ויבשר טוב מהשפעתו על תלמידיו ומושפעיו, ושכרו מובטח מאבינו שבשמים שנעשים לבו ומוחו זכים אלף פעמים ככה.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר