ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכה

ב"ה, ר"ח מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז תמוז.

כבר כתבתי לו שיחדול לפחד מה יעשה לו בן אדם, ואלקינו שבשמים משגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית והוא עצם הטוב, ורק צריך לעשות הצנורות והכלים להמשכת וקבלת ברכותיו, והם עניני תורה ומצותי', וכשצריך תוספת ברכה צריך להוסיף בתורה ומצוות שבהם ועל ידם מקבלים ברכות השי"ת.

בהנוגע לזוגתו תי' שכותב שבאמצע הלילה צועקת ובוכה כו', יבדקו מזוזות דירתם, והיא תפריש איז[ה] פרוטות לצדקה קודם הדלקת הנרות ובכל יום חול בבוקר, ולפני השינה תקרא פרשה ראשונה של קריאת שמע, ולא תאכל מאכלים קשים לעכל שעה או שתים לפני השינה.

נעם לי לקרות שהשתתף בחג הגאולה בכפר חב"ד, ויהי רצון שימשיך השמחה והתעוררות לעניני תורה ומצות על כל השנה כולה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר