ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכו

ב"ה, דל"ת מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מי"ז בתמוז - יהפך בקרוב לששון ולשמחה, - וכ', כ"ד כ"ז בתמוז.

ת"ח על כתבו אודות פעולותיו משך ימים אלו, ובטח ימשיך במנהגו טוב זה, והלואי שישפיע על חבירו במלאכת הקדש, הוא ענין הפצת המעיינות ובכלל הפעולות בשטח חב"ד - שגם הם יעשו וינהגו ככה.

המענה על מכתביו הקודמים בטח הגיע במועדו.

ובימים אלו דבין המצרים המזכירים על החורבן והירוס, יש להדגיש כי אין ענינם עונש גרידא, ונמיכת רוח ועצבות ח"ו, אלא תיקון ובנין ביתר שאת וביתר עז לעשות לו ית' דירה בתחתונים, ושכנתי בתוכם כתיב, שעל ידי תיקון ובנין המשכן שבכל אחד ואחת מבני ישראל, והפצת המעיינות אפילו בין אלה שעדין נמצאים חוצה - נחיש הגאולה השלימה והאמתית על ידי משיח צדקנו ובנין בית הבחירה בקרוב ממש.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ה'תרכו

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 289 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שמג, ובהנסמן בהערות שם.