ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרכז

ב"ה, ה' מנ"א, תשי"ז

מלאכת החנוך וההוראה על טהרת הקודש - בתקופתנו זו - היא מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים (כיון "שאין עשית אחרים מספקת" כלל וכלל) וחלים ע"ז כל הדינים שבזה כמבואר בשו"ע. וראה הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג ואילך.

ה'תרכז

נדפסה ב"תשובות ובאורים" (קה"ת תשמ"ז) ע' 313. והוא מענה לשאלה: האם מאמרי חז"ל כגון "הוה ממעט בעסק ועסוק בתורה", או "עשה לך קבע ומלאכתך ארעי" שייכים גם בעוסק במלאכת החנוך וההוראה; או שכאן שייך לומר "כל המרבה הרי זה משובח".

וראה גם אגרת הבאה.