ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלא

ב"ה, י"א מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג תמוז, בו כותב על דבר שתי האפשריות לשכירת מקום בשביל החדר.

מובן אשר שכירת מקום בהעלם שם ועל ידי זה יהי' תמיד מורא של לחץ וכו' אינה כדאית כלל.

בענין שם המוסד, צ"ע אם כדאי לקבעו תיכף שזה יניח עליו חותם מסויים, שהצד החיובי שבזה שאלה הזרים לרוח רותם זה יראו תיכף שאין להם יד בו, אבל גם הצד שלילי שזה עלול למנוע השתתפות אנשים כאלה שאין רוצים שבגלוי יאמרו עליהם שהם שייכים למסגרת זו. ובהתאם לזה, היינו איזה מהטעמים מכריע עכשו בסביבתו, יחליטו. ואם יחליטו לקרות לו שם ובטוחים יהיו שהמוסד יהי' בר קיימא ויתנהל כדבעי, יש לקראו בשם אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ולהכניסו לרשת זו.

במה שכותב שברצונו לקרב גם אנשים כאלה שיש לחשוש להשפעתם באם יחוו דיעה בהנהלת המוסד, הנה ההבטחה (באווארעניש) בזה פשוטה - על ידי זה שמנצלים עזרתם באופן שלא תהי' להם השפעה רוחנית בהנהלת המוסד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר