ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלב

ב"ה, י"א מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג תמוז.

בעת רצון אזכיר בנו... שי', וכן את אלו שכותב אודותם, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

גמגום בלשון בגיל זה לעתים תכופות בא מפחד פתאום, וכיו"ב, וכשמבררים הסיבה אז בנקל יותר לתקן המצב עד שיבריא לגמרי. ולכן מהנכון שיתייעץ עם רופא מומחה במקצוע זה.

בודאי למותר לעוררו אשר ככל שיוסיף בעניני תורה ומצותי' יתוסף שיפור בכל הענינים ובהנ"ל ביחוד.

בודאי מחנך את בנו בגן ילדים (וימשיך חינוכו בבית ספר) על טהרת הקדש.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ניסן מינדעל

מזכיר

ה'תרלב

גמגום... מפחד פתאום: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תשו.