ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלג

ב"ה, י"א מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ב וכ"ג תמוז.

יהי רצון שהתחלת הדיון ע"ד בעית האניות תביא הזזה ממשית לפתרון הענין מתאים להוראות תורתנו תורת חיים, שאחד הפירושים בזה הוא שהתורה היא הוראה בחיי היום יום בכל מקום שהוא ובכל תקופה שהיא, שהרי התורה הזאת לא תהי' מוחלפת וכו'.

וכיון שאמרו חז"ל אסתכל באורייתא וברא עלמא, הרי אי אפשר ונגד השכל הוא אשר ענינים שבעולם יפריעו וימנעו קיום האמור בתורה, שהרי אי-אפשר, שמובן גם על פי שכל הפשוט, שהמסובב יהי' חזק יותר מהסבה. ובפרט שבנידון דידן המסובב הוא רק חלק קטן ביותר מעניני הסבה, ולא עוד אלא שהסבה מצד עצמה נעלית ביותר גם מלהיות סבה וכל' רבהז"ק תניא פ' ד' היא רצונו וחכמתו ית' דלית מחשבה תפיסא בי' כלל ופשיטא שאין לה שייכות לעולמות, ורק אלקים הבין דרכה וידע מקומה (ראה בארוכה קונטרס אחרון בתניא ד"ה זמירות קרית להו).

מוסג"ב קטע ממכתב עתי אשר בו מדובר ע"ד אני' שהפליגה מאה"ק למארסייל ביום החמישי, זאת אומרת, נסיעה אשר לכל הדיעות יכולה להעשות בלי חילול שבת, כיון שאינה דורשת יותר מששה ימים, והפליגה דוקא באופן שונה מזה, ואין זה מספיק אלא שרבנים ערכו... תפלה בה ביום שלפני זה! והרי זהו נתינת הכשר לבעלי האני' שלכל הדיעות כגון דא אסור הענין מדאורייתא! ולאחרי כהנ"ל היש מקום לקושייתו שכאילו פוגעים בכבודו של מי שהוא? ומוכרחני לומר שלאחרי כל זה אינני יודע אם הייתי מתערב בהענין אם לא הי' הנהגה כהנ"ל, ונסיעות האניות בכללות מביאות חורבן גם בשמירת שבת כאן אף שגם בלאו הכי אינה כהרצוי, ועי"ז נעשה הדבר גם לבעית העיר ניו-יורק ותושבי', ולא עוד אלא כמו שכתבתי לו מכבר שכמה מהחרדים לדבר ה' אין זה בעיניהם בעי' כלל כיון שהרבנים באה"ק ת"ו עושים על דרך האמור בקטע המוסג"פ ועוד ועוד.

בענין ספר היובל שרוצה להדפיס שם מכתבי ע"ד האניות, ומוסג"פ העתק עוד מכתב אחד, הנה באם יודפסו המכתבים כמו שהם מבלי לרכך הרי אף שכפי שבארתי במכתביי הקודמים אין בנוהג בית הרב להשתתף בספר יובל וכיו"ב ומטעמים המובנים, אבל כיון שגם מו"ח הרה"ג וכו' וכו' שליט"א בעל היובל מאלה שפניתי אליהם בשאלה זו, פשוט שיוכל לפרסמם במקום הנראה לו.

במה שכותב אודות ענין ספר יקטרינוסלב, משתדלים למצוא קישור עם

לאנדסמאנשאפט, ולכשיוודעו ממשיות יבואו עמו בכתובים.

בפ"ש בני ביתו שיחיו... ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור, ובענין האניות ביחוד.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל.

מוסגר בזה העתק שיחתי לפני הילדים במחנה קיץ גן ישראל שתחת המרכז לעניני חנוך, וכהתחלתו כיוונתי בה לכל ילדי ישראל ובפרט לאלו שמזכירם אני ובנם יהודא ליב שי' בכל זה כמובן וגם פשוט.

ה'תרלג

מוה"ר צבי: הרכבי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'ט, ובהנסמן בהערות שם.

בעית האניות: ראה לעיל שם. וראה גם לעיל אגרת ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.

מו"ח הרה"ג: רבי ראובן כ"ץ, רבה של פתח תקוה.

שפניתי אליהם: לעיל חי"ג אגרת ד'תשט.

העתק שיחתי: נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 593. ראה גם לעיל אגרת ה'תרכט. לקמן אגרות ה'תרלח. ה'תרמט. ה'תרצה.