ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלד

ב"ה, י"ד מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות מצב זוג' תחי'.

השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

במש"כ ע"ד מגע בעת ההריון ובגמרו - לא בירר ספקו, אם בנדו"ד שיש איזה חשש מצד הדין (ואז יפרשו לפני רב והוא יורהו), או מצד הטבע והבריאות, שאז אף שידוע מרז"ל בזה (נדה לא, א) - כבר פסקו שנשתנו הטבעים (ראה רמ"א בשו"ע אה"ע סקנ"ו ס"ד, שו"ת מהר"מ שיק חיו"ד סרמ"ד. שד"ח כללים מע' ט' ס"ה וש"נ). [ולהעיר מרמב"ם (הל' גירושין פי"א הכ"א). ובטעמי מצות - לרח"ו - פ' בראשית ד"ה ובענין העונה], - ולכן צריך לשאול דעת רופא מומחה בזה. ובפרט בנדו"ד שראתה כתמים וכו'. ואכמ"ל.