ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלו

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה מנחם זאב

שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א מנ"א והקודמו עם המוסגר בהם ומאד נהניתי מהעלים האחדים לקוטי מנהגי חב"ד, וכן ממה שמניח ריוח בין סעיף לסעיף, וכיון שכוונתי שמי שיהי' בידו הלקוט לא יצטרך לחפש בקונטרסים, לכן צריך להעתיק בהלקוט גם ההערות מהקונטרס במקום שישנן ויהי' דבר שלם.

בגליון השאלות, אם להוסיף - הנה יש להוסיף מסעיף א', וכן ע"ד נתינת צדקה לפני התפלה, ולציין מ"מ* לקו"ת תבוא (מג, ד), סעיף ד' ז.

בהנוגע לשאר הסעיפים, צ"ע אם יש בזה קבלה מוגדרה ומפורטה ומוחלטה, ובמקום ספק, שב ואל תכתוב עדיף.

איני יודע מהירות עבודתו בלקוט זה, אבל מובן שבאם הי' אפשרי להו"ל בימי חדש תשרי הבע"ל הרי הזמן גרמא הוא.

בודאי ימשיך גם ברשימות מנהגי חסידים המפורסמים, אשר אף שנמצא בהם ענינים שאינם מקובלים ומהם גם שנוהגים בהיפך, בכ"ז נהניתי מכמה ציונים שבהם, ועוד חזון למועד לכתוב עד"ז.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תרלו

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תטו, ובהנסמן בהערות שם.

לקוטי מנהגי חב"ד: ראה לעיל אגרת ה'תקלו, ובהנסמן בהערות שם.

וכן ע"ד נתינת צדקה לפני התפלה: ראה ס' המנהגים חב"ד ע' 7.

*) משם מוכח דלא כסעיף ג' דשאלותיו. ואין לפרסם.