ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלח

ב"ה, ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מבשר טוב מעניני מחנה היומי (דעי קעמפ) ובטח הוסיפו בתקופה השני', שהרי ציווי תוה"ק מעלין בקדש ואשרי חלקם של כל אלו המשתתפים בענין הכי נעלה זהו כמבואר בכ"מ בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

מוסג"פ העתק מהנדבר בחגיגת חנוכת מחנה גן ישראל, ובאם לא נעשה עד עתה כדאי למסור התוכן או גם כל השיחה להחונים במחנה היומי שלהם.

ת"ח על הבשו"ט מהתועדות דימי הגאולה, י"ב וי"ג תמוז, ויה"ר שתומשך ההתעוררות השמחה והגאולה מכל ענינים המבלבלים על כל השנה בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

ה'תרלח

מעניני מחנה היומי: ראה לעיל אגרת ה'תצה.

העתק מהנדבר: ראה לעיל אגרת ה'תרלג.