ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרלט

ב"ה, ט"ו מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר נפתלי שי'

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מר"ח מנ"א ובעת רצון אזכיר על הציון את כל אלה שמזכירם במכתבו.

ת"ח על ההערה על דבר ההוצאה לאור של הלכות ת"ת לרבהז"ק, אשר מכבר הי' בדעתי להוציאו לאור במיוחד, ובפרט עכשו כשעוררו עד"ז, וזכות הרבים תלוי בהמעוררים.

ויה"ר שמכאן ולהבא יהי' תוכן מכתביו רק בענינים דלהגדיל תורה ולהאדיר, תורת הנגלה ותורת הנסתר אשר חד הם, שהרי שמא מלתא הוא שנקראים הם חיצוניות ופנימיות, גופא ונשמתא.

בברכה לבשורות טובות.

ה'תרלט

מוה"ר נפתלי: גלוסקין.