ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמ

ב"ה, ט"ו מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו פ"נ מהעשירי למנ"א עם המוסג"ב, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שנכנסנו לימי הנחמה, נחמה בכפלים, זאת אומרת כפלים לגבי כל העג"נ והצער וכו' ר"ל שהי' בעבר, וכפלים בקדושה, אשר גם הגוף הישראלי קדוש הוא וכל' רבינו הזקן ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם (תניא ספמ"ט). ויומא קא גרים, אשר כידוע מרז"ל אשר מכאן ואילך כל המוסיף מוסיפין לי'.

בברכה לבשורות טובות בכהנ"ל.