ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמא

ב"ה, ט"ו מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ש.ז. המכונה ד"ר כהנא, שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה רבה קבלת מכתבו מכ"ד תמוז עם המצורף אליו, ואשתדל בכיוון אודותיו דברנו בביקורו כאן.

במה שכותב בסיום מכתבו בהנוגע לספינות, אשר אמרו לו שנתקלו בקשויים גדולים, מובן עד כמה שמצער מצב כזה, שהרי המדובר הוא בשטח מצוה עלי' הודיעו רז"ל ששקולה היא כנגד כל המצוות, ולא עוד אלא שהוסיפו והודיעו שאלמלא שמרו ישראל שבת אחת מיד בן דוד בא, ואף על פי כן אין כל הזזה בדבר וכל' המורגל עוברים לסדר היום. ובשלמא אלו שאין רצונם בביאת בן דוד, אין מקשין עליהם, כיון שבדלא בדכוותייהו עסקינן, אבל כל המתאבל על החורבן והגלות וכוסף וצמא לגאולה ובנין, הרי כדאית לו כל ההשתדלות והיגיעה אפילו בשביל צעד אחד ופעולה אחת להקל הגלות ולהחיש הגאולה.

ויהי רצון שכיון שנכנסנו לימי הנחמה, וכל' רז"ל נחמה בכפליים, כפליים נגד כל העגמ"נ והצער ל"ע בעבר, נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים על ידי משיח צדקנו בעגלא דידן ובזמן קריב.

בכבוד ובברכה המצפה לבשו"ט.

עתה נתקבל גם הס' עדן ציון. ות"ח.

ה'תרמא

בהנוגע לספינות: ראה לעיל ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.