ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמג

ב"ה, חמשה עשר באב.

יום טוב לישראל כיום הכפורים

ה'תשטו"ב - ברוקלין, נ.י.

השומעים המשתתפים בשיעור תניא קדישא

אשר בירושלים עיה"ק תובב"א.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מבשר טוב מלימודים בפנים מסבירות בספר תניא קדישא של רבנו הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ושביעת רצונם משיעור זה.

ומובן דיוק הלשון בפי כל בני ישראל, שביעת רצון ולא שביעת חפץ, כיון שהחפץ הוא פנימיות הרצון שתמיד הוא באמנה אתו, את ה' ותורתו, משא"כ רצון שבזה אפשרית לשינוים, עד שלפעמים זקוקים לכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ולכן טובא קמ"ל אשר גם כח הרצון שבע הוא, לא מילוי רצון גרידא אלא גם שביעת רצון, זאת אומרת קיום מצוה שהוא רצון המקום באופן דמהדרין ומהדרין מן המהדרין.

ויהי רצון אשר כפי הדרוש מכל אחד ואחד מאתנו, ילכו מחיל אל חיל, ובמילא תוגדל גם מדת רצונם, וכלשון המשנה עשה רצונך כרצונו, וגם מדה זו ימלאוה וישביעוה על ידי הוספה בשיעורים ובלימודים ותקוים ההבטחה כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תרמג

בשיעור תניא קדישא: שע"י מו"ה יהושע עלבוים. ראה לקמן אגרת ה'תשלה.

שהחפץ... הרצון: ראה גם לעיל אגרת ה'שפב.