ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמד

ב"ה, ט"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן אשר למכור עתה השערס של הסטאק שיש לו, שמכירה זו קשורה בהפסד, אין לזה מקום כלל.

וזכות ההתחייבות שלו למוסדות ליובאוויטש שאודותה מסרו לי הנוסעים שי', בודאי שתעמוד לו בההבטחה דעשר בשביל שתתעשר כפשוטה, זאת אומרת להרחבת הפרנסה, שמזה מובן שיש להתעכב עם מכירת השערס עד כשיהי' במכירה זו ריוח.

והרי מתקרבים אנו לימי חדש הרחמים והשמחה, והרי ידוע דאלו"ל ר"ת איש לרעהו ומתנות לאביונים, וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה וגו' וקורא הוא לכל אחד מבני ישראל בשם אחים ורעים, ואפילו זה שאינו זוכה לתואר הנ"ל הרי נכנס הוא בסוג השני דמתנות לאביונים, אביון מלשון התאב לכל דבר.

ויהי רצון אשר בשמחה ובטוב לבב יוסיף בעניני תורה ומצוה, ומהם הוספה בקביעות עתים בלימוד תורת החסידות והוספה בעניני צדקה, והרי אתמול נכנסנו ביום שהבטיחו רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט.

ה'תרמד

והרי מתקרבים: ראה גם לקמן אגרת ה'תרנו. תוכן דומה נכתב לכמה.