ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמח

ב"ה, י"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני, אודות עריכת סדר נכון בדרכי התורה והיראה.

והנה בכלל אין זה דבר השוה לכל נפש ותלוי בכשרון האדם ותכונת נפשו, והזמנים העומדים לרשותו, וענין השוה לבני הישיבה שכנראה הוא מסוג זה, שצ"ל לימוד לעיונא אבל גם לימוד למיגרס, ולימוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומים ובשבת וימים טובים ובדור האחרון - מוכרח ג"כ לימוד בפנימיות התורה אשר עתה נתגלתה בהבנה והשגה היא תורת החסידות, לימוד בכל יום עכ"פ שעה קצרה ולהוסיף על זה כו"כ ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

כיון שלכל דבר זקוקים לסייעתא דשמיא וכן בהנוגע לת"ת, הרי יש להפריש לצדקה בכל יום חול קודם תפלת הבקר, וללמוד קודם התפלה ענין חסידותי, ולהיות זהיר בטבילת עזרא, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר