ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרמט

ב"ה, ח"י מנחם, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז למנ"א.

ת"ח על הבשורה טובה שהוסדר והוחזק סדר הלימודים בודאי אין מסתפק בזה אלא מעלין בקדש ובפרט בהנוגע לתלמידים שכל שינוי בהם לטוב נכפל כ"פ ככה כשנעשים גם למשפיעים, וע"ד המבואר בהרשימה דחנוכת הבית דגן ישראל, ובפרט שזה עתה הציווי דכל המוסיף מוסיפין ביום תבר מגלא שהוא יום טוב וכתוספת סוף תענית יעו"ש. ויהי רצון שישקיע במושפעיו מהכחות הפנימים והעצמים שלו ויראה פרי טוב בעמלו בהם וגם בתוספת בכל אשר לו, וכמבואר בהמשל ממעין, שע"י שאיבת מים ממנו מתוסף עוד בהמעין.

בברכה.

ה'תרמט

בהרשימה... ישראל: ראה לעיל אגרת ה'תרלג. וראה לקו"ש ח"ב ע' 596.