ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנ

ב"ה, ח"י מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר ישנה עבירה וקשה לו לעמוד נגד זה, וכו'.

והנה בכלל עבודת מלחמת היצר לא קלה, ובכל זה נצטוה כל אחד מישראל על זה, והקב"ה נותן לו כחות לעמוד במלחמה זו ולנצחה, וכמבואר בספר תניא קדישא, ואומר שם שבידו של כאו"א הוא וקרוב אליו הדבר מאד, עיין שם הדרך - פרק כ"ה, ובכ"מ.

וטוב שיהיו חקוקים בזכרונו איזה פרקים משניות ותניא, ובכל יום חול בבקר לפני תפלת שחרית יפריש איזה פרוטות לצדקה, וישמור על שיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) ויסיח דעתו מכל ענין הנ"ל לעת עתה ואפילו מתיקונו, ועל ידי זה תקל עליו המלחמה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר