ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנב

ב"ה, ח"י מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש אודות מקום החתונה, המנהג ברובו הוא שנעשה במקום צד הכלה, ז.א.

במקום שהם רוצים בו, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית חסידותי בכל הפרטים.

בברכה לבשו"ט.

ז"ע נתקבל מכתבו מי"ז מנ"א. וב"חשבון הנפש" שבו - כבר מילתו אמורה בהיום יום כ"ג סיון. ובמש"כ לקשר זה עם מרז"ל קדושין (מט, ב) - יעו"ש: אין אומרים כשמעון כו'. ויתרה מזה - והוא העיקר: כנסה סתם כו'.

- בשאלתו בתו"ש דף קעד ואילך פי' מש"כ שם תיקון ע"י שלימות וכו' - באו שם הדברים סתומים (וכנראה ההנחה חסרה). וכנראה הכוונה לימוד (פנימיות) התורה באופן הכי שלם שבלימוד, שיתגלה כל כח השכל שלו בלימודו וכן עס זאל פארנעמן כל כח השכל שלו. ועיין שו"ע אה"ע סו"ס כג: לדברי האמת שהם אוחזות לבב הקדושים.

ה'תרנב

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 464 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

וב"חשבון הנפש" שבו: שחושבים אותו יותר ממה שהוא באמת.

דף קעד: בדפוסים שלנו בע' 172: פגם הברית דערלאנגט אין שלימות והתיקון ע"ז איז...

מיט דעם גופא (מיט שלימות).