ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנג

ב"ה, י"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכתבו

א) באם ימשיך בלימוד התניא.

ולפלא השאלה והספק בזה ח"ו כי מובן ופשוט שמוכרח לימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ועיין בדברי רבנו ר"ח וויטל בהקדמתו לשער ההקדמות ומה שהעתיק מדברי הזהר הק' בזה, דברים מבהילים, וראה ג"כ קונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בארוכה עד"ז, ואפילו אלו שהן מתלמידי תלמידיו של הגר"א הנה זה לשון הגר"א בענין הנ"ל. "וכל זמן שאינו מבין הסוד אפילו הפשט אינו ברור בידו, ומי שהי' יכול להשיג סודות התורה והוא לא השתדל להשיגן נידון בדינין קשין ר"ל, והעוסקים ברמז וסדר אין יצר הרע יכול להתגרות בהם" [הועתק בספר אבן שלמה פרק ח' וש"נ].

ב) מהעצות היעוצות לבלבול מחשבות בתפלה, הוא מיעוט בדברים בטלים במשך היום, כיון שברובא דרובא הם המקור למחשבות בטלות, תפלה ולימוד מבפנים הסידור והספר, תפלה וגם לימוד בטהרה, ז.א. ע"י זהירות בטבילת עזרא, והפרשה לצדקה קודם תפלת הבקר בימות החול, ולכל לראש בלשון המשנה, יקבל עליו עול מלכות שמים ואחרי כן יקבל עליו עול תורה ומצות, והשפעתו על חבריו בכל האמור, הנה זכות הרבים זו תעמוד לו להצליח בענינים אלו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תרנג

לשון הגר"א: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תרא, ובהנסמן בהערות שם.