ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנו

ב"ה, מוצש"ק כ' מנ"א, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... וכיון שנכנסנו להימים אשר עליהם אמרו רז"ל שכל המוסיף מוסיפין לו, הנה יה"ר שיוסיף כאו"א בעניני תורה ומצות מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, ויוסיף השי"ת בברכותיו בכל המצטרך לאדם וביתו.

והרי גם מתקרבים אנו לימי חדש הרחמים, הוא חדש אלול, אלו"ל ר"ת איש לרעהו ומתנות לאביונים, וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש וגו' וקורא הוא לבני ישראל בשם אחיי ורעיי, ואפילו אלו שאין בהם - בגלוי - עניני הסוג דאח ורע, נכנסים הם ודאי בסוג השני דמתנות לאביונים, אביון - התאב לכל דבר, כי חסר הוא כל דבר - אשר - בלשון רבנו הזקן - בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות ימלא השי"ת משאלות לבב כאו"א לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ה'תרנו

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 443.

והרי גם מתקרבים: ראה גם לעיל אגרת ה'תרמד. תוכן דומה נכתב לכמה.