ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנז

ב"ה, כ"א מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בשאלתו, איך צריך להיות היחס להשיטה האומרת אשר

במקומות מיוחדים או בתקופות מיוחדות אין צורך בדת או שצריך לעשות רעפארמען בדת וכיוצא בזה. ורואים בזה תועלת דקירוב הלבבות.

לפלא שאלה בענין אשר אין כל מקום לספק בו, כיון שפסק דין ברור הוא בכמה מקומות בתורתנו הק' ומהם ברמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח-י"ד, האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת כו' הרי זה כופר בתורה וכן הכופר בפירושה והוא תורה שבעל פה כו' אלו שמנינו אע"פ שהם מישראל אין להם חלק לעולם הבא, ובפירוש המשניות שלו (סנהדרין ריש פרק יו"ד) היסוד השמיני בביאור הנ"ל יותר.

אשר מזה מובן שהשיטה הנקראת רעפארם האמורה או שאומרת שאין צורך ח"ו בדת, אינה שיטה בדת, אלא שיטת הכפירה בדת ישראל ולוחמת בה.

אינו מזכיר עד"ז במכתבו אבל תקותי ששאלה האמורה היא רק לפלפולא בעלמא ומתחזק הוא בת"ת ומקיים מצות כדרוש והשי"ת יצליחו לבשר טוב.