ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנח

ב"ה, כ"א מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בשאלתו, כיון שדרים בצפיפות, האם כדאי לשכור דירה חדשה אשר עי"ז יכנסו לחובות.

והנה כיון שאמרו חז"ל אשר דירה נאה מרחבת דעתו של אדם, ודעה קנית מה חסרת, נכון הדבר שיעתיקו לדירה חדשה יותר מרווחת כמובן באם זוגתו תחי' עק"ב מסכמת בזה, ומתוך הרחבת הדעת יוסיף אומץ בעבודתו הכי נעלית בעניני טהרת המשפחה באה"ק ת"ו ובכלל בעניני תומ"צ, וכידוע פירוש ת"ז ת"ו הק' בעניני מרז"ל האמור דירה נאה וכו' מרחיבין דעתו של אדם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

במ"ש בהנוגע לתפלין דר"ת - לא קבלתי בזה. וצריך לברר בזה אצל סופרי אנ"ש אשר באה"ק ת"ו.

ה'תרנח

מו"ה יהושע: לעווי. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תקסא, ובהנסמן בהערות שם.

עק"ב: עקרת ביתו.

ת"ז ת"ו: תיקוני זהר תיקון ו.