ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרנט

ב"ה, כ"א מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז מנ"א, בהערת כת"ר שלא הזכרתי במכתבי הקודם אודות מכתב המלצה.

הרי נדבר כבר עד"ז בביקורו של כת"ר שי' כאן, ואמרתי אשר אין זה בנוהג בית הרב, וכבר ידועה הוראת רז"ל הזהרו במנהג אבותיכם. ובנדון האמור, בכלל אין צורך בכגון דא לפרסום גודל הענין בעיני כל החרדים לדבר ה' ולתורתו. והרי כל אחד מישראל עליו נאמר אני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ולמצותיו. ועמך כולם צדיקים.

ויברך השי"ת את כת"ר, וכל העוזרים לו במפעלו הכי נעלה, אשר מתוך בריאות הנכונה יוסיף חיילים בעבודתו זו, ובפרט שנמצאים אנו בימים אשר עליהם נאמר כל המוסיף מוסיפין לו, ההצלחה בהענין עצמו, נוסף על ההצלחה בהענינים הפרטים.

ויהי רצון שיתבשרו כאו"א אך טוב, ואין טוב אלא תורה ומצות, טוב לשמים וטוב לבריות, וכמרז"ל הידוע.

בכבוד ובברכה לבשו"ט מתוך בריאות,

מ. שניאורסאהן.