ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרס

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב, אשר נדמה לו אשר אין גורלו מצליח וכו'

והנה יסיח דעתו מכל זה כי אינו אמת, והקב"ה בורא העולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, משגיח על כאו"א מבני ישראל בעניניהם כשעושים הכלים המתאימים לקבלת ברכות בורא העולם שהם עניני התורה והמצוה, ממשיכים הברכות ומקבלים אותם ומצליחים בחיים, וככל שיגדל הבטחון בחסדי השי"ת כן תגדל הברכה ותוקדם, ולכן יסדר חייו שיהיו על פי הוראת תורתנו תורת חיים וימשיך בהמקצוע בו עובד עתה או עבד קודם להמקצוע הזה בזה שיקל יותר עליו להסתדר בו והשי"ת יצליחו.

מהנכון שיבדקו את התפילין שלו שיהיו כשרים כדין ובכל יום אחר תפלת הבקר יאמר איזה סימנים תהלים ועכ"פ סימן אחד בו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר