ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסא

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי באמירת תהלים

נעים זמירות

ישראל, אחרי התפלה, בבית הכנסת אגודת

בני יעקב נוסח

האריז"ל, בוואוסטער

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הבשורה טובה מהרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה ישראל שי' גארדאן, אשר נקבעה שמירת תקנת אמירת תהלים לאחרי תפלת הבקר בכל יום.

וכידוע עד כמה השתדל בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ונתפרסמה בקשתו בזה וגם נתקבלה בכו"כ קהלות קדושות בישראל, וגודל הענין ביאר בעל פה וגם בכתב כ"פ וכמבואר גם כן במכתביו שנדפסו בקובץ תהלים.

ויהי רצון אשר ילכו מחיל אל חיל בכל עניניהם, וההתחזקות בתקנה זו האמורה תשמש צנור וגם כלי להוספה בברכות השי"ת בזה ובכל עניניהם ועניני בני ביתם שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.