ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסב

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת יקרתו מי"ח מנחם והקודמו, ות"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות מר דוד בר חנינא שליט"א, ויהי רצון שיחזור לאיתנו.

ולהעיר ממאמר רז"ל השייכות דהשמות מנחם דוד חנינא וכו' וגאולתן של ישראל (סנהדרין צח, ב).

בעת רצון אזכיר את אלו שכותב אודותם במכתבו הנ"ל על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שגם אודותם יבשר טוב ובעגלא דידן, ויפה שעה אחת קודם.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בהאמור ובעתיד לבוא.