ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסג

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, נבהלתי לקרות בו אשר יש סברא לעשות נתוח בכדי להתפטר ח"ו מהריון, ובודאי תיכף ידבר על לב האומר סברא זו שתחזור מזה בהחלט ויוגמר ההריון כשורה ובנקל ללידה זחו"ק כי כן הוא ציווי תורתנו הק' תורת חיים וכשהולכים בדרכי התורה ומתנהגים מתאים להוראותי' מצליחים הן בגשמיות והן ברוחניות בבריאות ובפרנסה ובחיים מאושרים ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר