ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסד

ב"ה, כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה חיים מאיר שי'

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על מכתבו מבשר טוב בטוב האמיתי כמרז"ל טוב לשמים וטוב לבריות, אודות התחלת יציקת עמודי היסוד של המקוה, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ובזריזות הדרושה מתאים לגודל וערך הענין, ובודאי יקיים הבטחתו בסיום מכתבו להודיע מכל פרטי הילוך הבני', ויהי רצון שבזה יקוים כלשון הכתוב עד מהרה ירוץ דברו, כן ילך הדבר ויתקדם נוסף על ההידור בגוף המקוה שהוא העיקר ויה"ר שבמהרה נזכה לקיום היעוד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ע"י מקוה ישראל ה' בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכה.

ה'תרסד

מו"ה חיים מאיר: גרליק, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תשפט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'תשלד.

המקוה: בכפר חב"ד. ראה לעיל חי"ד אגרת ד'תשפו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן שם.