ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסה

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א בחוות דעת המומחה בהנוגע למצב בריאותו, ויהי רצון שיבשר טוב מהוספת הטבה בזה.

במה שכותב אשר מתכונן לעלות לאה"ק ת"ו, ובודאי למותר לעוררו אשר נסיעה כגון זו הנקראת בפי כל בשם עלי' ולארץ הנקראת בפי כל אפילו עמי הארץ בשם ארץ הקדושה, מצריכה הכנה, ז.א. עלי' רוחנית של האדם עוד קודם נסיעתו, והחלטה מתאימה בהנוגע להתנהגות שם, ואם לויזה של בשר ודם מוכרחים בשביל להכנס לאיזה מדינה (או עכ"פ להודעה שאין זקוקים לויזה), עאכו"כ שמוכרחת ויזה של בורא העולם ומנהיגו, הוא אשר הבטיח ארץ ישראל לבני אברהם יצחק ויעקב, ואם בהנוגע להנהגה בכלל הדברים אמורים עאכו"כ לאופן הנסיעה שצ"ל מתאימה לדיני והוראת תורתנו הק'.

באתי בשורות אלה, כיון שכותב בתוך הדברים שבדעתו להפליג לשם שביטוי זה רגיל בהנוגע לספינה, ולצערנו הכי גדול רבים טועים ונוסעים לשם באניות ישראליות הממשיכות נסיעתן גם ביום השבת קדש, ז.א. חילול שבת בפרהסיא באופן הכי מבהיל ובפרהסיא הכי גדולה גם לעיני כל עמי הארץ, ומבלי הבדל איך שתהי' הנהגת איש פרטי בחייו הפרטים, הרי אין זה דומה לאני' הדוגלת בשם כלל ישראל, והנוסעים בה אומרים בלבם אשר בזה מבטאים חבתם לכלל ישראל וגם לארץ ישראל! והרי אי אפשר לקטיגור הכי גדול שיעשה סניגור! וכידוע מאמרי רז"ל וחז"ל ששקולה שבת כנגד כל המצות.

אשמח להוודע שטעיתי בפירוש דבריו "להפליג", וגם אז תקותי ששורותי האמורות אינן לריק, כי מוכרחת ההסברה בענין זה, כי הרי - ע"פ דעת תורה - כל הנוסע באני' זו בשבת, מוסיף בחורבן הארץ ובחורבן כלל ישראל ר"ל, וכיון שרבו הטועים בזה מחסרון ידיעה, המודיע אותם אמיתת הדברים מצילם מפעולה הכי מבהילה זו ומעמידם על האמת, והתועלת היא לכלל ישראל ולארצנו הק', ומוסגר בזה העתקה ממה שכתבתי לשואלי בכגון דא, בכדי שלא להכפיל הדברים.

שמעתי מקשים, אם הדבר מבהיל עד כדי כך, מפני מה הרבנים אין יוצאים במחאה ובקול גדול וכו' מתאים לחומר הענין, אבל פשיטא שאין קושיא זו משנה את הענין, ובפרט שכמה תופעות כגון דא ישנן ואין מזעיקין עליהן כלל...

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.

ה'תרסה

באניות ישראליות: ראה לעיל ה'תקלד, ובהנסמן בהערות שם.