ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסו

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ט מנ"א, ר"פ מהסידור בימי הקיץ. ות"ח ובעיקר על הבשו"ט אשר ניכרת הטבה במשמעת התלמידים וכן במשמעת המורים, כי שניהם מוכרחות, ואפשר שמשמעת המורים מוכרחת עוד יותר ממשמעת התלמידים, וק"ל. ומזה מובן שאין להתרשם ממה שהוכרחו לפטר אחד המורים, כיון שתועלת הרבים דוחה תועלת היחיד.

נעם לי לקרות שמתקדם ענין המציצה. ויהי רצון שיצליחו בזה בהקדם הכי אפשרי. ובאם יהי' הכרח בזה - יש להוסיף בהנוגע לשפופרת זכוכית שכותב אודותה, אשר ישנם כאלו המשימים מוך בהשפופרת ומוצצים דרך המוך, וטעם שימת המוך אשר עושה פעולה סטערליזאציע ומעכב הבאקטעריעס העוברים דרכו. ליתר ביאור - כוונתי, שכשמשימים בהשפופרת איזה כמות מוך באופן שלא יפריע לכח המציצה הבל הפה של המוצץ וכן הדם הנמצץ יעבור דרך המוך שהוא סטערעליזירט...

בברכת הצלחה לו ולכל חבריו שיחיו בעבודת הקדש בכל השטחים הנ"ל, מתוך בריאות הנכונה בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות,

מ. שניאורסאהן

... דרך אגב: בנוגע לאשה - בנוהג לכתוב " כל אברי". כיון שנחלקו בזה בבכורות (מה, א). [אף שיש דוחקין ומתרצין גם הנוסח - רמ"ח].

ה'תרסו

קטע האחרון נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 464 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה ניסן שי': פינסון, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תי, ובהנסמן בהערות שם.

ענין המציצה: "שבאם יעשו בפה יעבירו אותם", כדלעיל שם.