ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסז

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז מנ"א עם המוסגר בהם, ובטח יראה הכתוב במכתבי להרה"ח הר"ן שי' פינסאן בהנוגע לענין המציצה, ויתייעצו יחד איך להביא הענין לפועל בהקדם ובאופן טוב יותר...

וכיון שנכנסנו לתקופה זו עלי' אמרו רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, וע"פ דרשת רז"ל עה"כ מגיד דבריו ליעקב, שמה שהוא מצוה לישראל מקיים גם הוא ית', הנה יה"ר שיוסיף השי"ת ברכותיו בהמצטרך לכאו"א בתכ"י, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, וועלען דענסטמאל אידען ווייזען וואס זיי קענען ויוסיפו לו, ית', הוספה בתומ"צ, אשר עליהם נאמר למעשה ידיך תכסוף.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בודאי למותר לעוררו ע"ד ענין קניית ספרים, ובפרט ע"ד הספרי' אודותה כתב מכבר - כי בטח מתענין בזה כפי האפשרי...

מסיבה נתעכב השילוח, ובינתיים נתקבל מכ' מכ"ח מנ"א עם המוסג"ב. מכ' מכ"ב תמוז - בעתו נתקבל. וכ"כ ופשוט, שהמשמעת (של הת' והמורים) יסוד הוא בקיום ביה"ס מתאים לתפקידו. ותועלת הרבים דוחה תועלת היחיד.

במש"כ ע"ד העתק מכ' הכללים - בשפת המדינה - כיוונתי לערבית (ולא לצרפתית).

וה"ז בטח שפת הנשים וכו'. ובפרט עתה.

ה'תרסז

מו"ה שלמה שי': מטוסוב, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תג, ובהנסמן בהערות שם.

הספרי' אודותה כתב: ראה לעיל אגרת ה'תקסג.

כיוונתי: לעיל אגרת ה'תג.