ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסח

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שעלה בידו בסיוע להכניס את פלוני לבריתו של אברהם אבינו וכו' ולפלא שכנראה נתארך הדבר עד שקבצו סכום הכסף הנדרש לזה בה בשעה שהמשרד לעניני דת נענה לענינים כאלו ועושה זה ע"ח המשרד, והרי גם הוא במכתבו מזכיר איזה מלים ע"ד פעולות משרד זה בשטח זה.

דא"ג כיון שכותב שלהנמול שהוא כבר לאחרי הבר מצוה נתנו לו קודם המילה שלאף געטראנק, שפירוש הדבר בזה היא הרדמה כללית, צריך הי' לברר אצל רב מורה הוראה עד"ז כיון שיש מקום לומר שיש אפשרית לזריקה במקום הסמוך (ע"פ רוב עושים זה בגב וחוט השדרה) שפעולתה רק נטילת הרגשת כאב למשך זמן, אבל אינה הרדמה והאדם שולט בכל חושיו, ז.א. מחויב בכל המצות, ומובן החילוקים שבין שני האופנים.

ובמ"ש אודות חנוך הכשר לאלו שעדיין לא נמולו אף שהם כבר בגיל מוקדם, והמילה שלהם, מה להקדים, מובן שצריך לעשות ככל האפשרי בשני הענינים, ואין לעכב האחד מפני השני.

בטח נוסף על פעולות בענינים הנ"ל משתתף בפעולות צעירי אגו"ח ובאופן דמוסיף והולך כדרישת ימים אלו עליהם נאמר כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'תרסח

האברך יהושע שי': יוזביץ, ירושלים.

כיון שכותב: ראה גם אגרת הבאה.