ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרסט

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מנ"א לאחרי ההפסק הארוך בו כותב אודות הפעולות שבינתים.

וכבר כתבתי לאחדים מפעילי צעירי אגו"ח שאין כדאי ומכמה טעמים לעשות מכל פעולה חברה בפ"ע חורגת ממסגרת צעירי אגו"ח, ומכו"כ טעמים נחוצה התרכזות הפעולות, אף שפשוט שאפשר להיות אוטאנומי במדה הנדרשת ע"י טיב הפעולה ואפילו הנדרש ע"י טיב האנשים העוסקים בפועל והיחסים ביניהם עד שישתתפו ויוכלו לעבוד בשיתוף מלא, אבל מרות אחת עכ"פ באופן מקיף הרי היא תועלת הפעולות בשטח זה.

כיון שהזכיר במכתבו הקודם ע"ד התעסקות בין עולים החדשים שהם כבר לאחרי עונת הבר מצוה, מועתק בזה מ"ש לאחד בזה, וכדאי שיברר חו"ד הרבנים על אתר.

בברכה.

... שכותב שלהנמול שהוא כבר לאחרי הבר מצוה נתנו לו קודם המילה שלאף געטראנק, שפירוש הדבר בזה היא הרדמה כללית, שצריכים לברר אצל רב מורה הוראה עד"ז כיון שיש מקום לומר שיש אפשרית לזריקה במקום הסמוך (ע"פ רוב עושים זה בגב וחוט השדרה) שפעולתה רק נטילת הרגשת כאב למשך זמן, אבל אינה הרדמה והאדם שולט בכל חושיו, ז.א. מחוייב בכל המצות, ומובן החילוקים שבין שני האופנים.

ה'תרסט

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 181 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שמג, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר כתבתי: לעיל חי"א אגרות ג'תמח. ג'תעח.