ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרעא

ב"ה, כ"ג מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות העתקתו לעיר חולון והקשויים שנתקל בהם בעניני החנות מכולת שלו.

והנה ב' נקודות במכתבו שאפשר שהן הסבה להקשויים האמורים, והם:

א) חשש דהשגת גבול, וצריך לברר זה אצל רב מורה הוראה בישראל אם יש מקום לחשש זה ובאם כן באיזה אופן לתקנו.

ב) כותב שסתם דלת, וידוע בצוואת ר' יהודא החסיד סי' כ' שאין סותמים חלון או פתח לגמרי*.

ויש מקום לומר שכשיתוקנו ב' נקודות הנ"ל יוטב מצבו, ויה"ר שיבשר טוב בהנ"ל ובהוספה בעניני תורה ומצותי' שכל המוסיף מוסיפין לי'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'תרעא

שאין סותמים: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקסא, ובהנסמן בהערות שם.

*) במקרה הדורש סתימה זו - ישנה בזה הוראה מרבותינו נשיאינו וידועה לאנ"ש, לעשות חור בהסתימה בקנה (שפופרת) של מתכת ואפילו סתומה אח"כ מב' הצדדים וגם יכולין אח"כ לטוח טיח ע"ג.