ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרעו

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל זה מכבר מכתבו הקצר אודות הפעולות, ולפלא שכותב לעתים רחוקות ביותר וגם אז בקיצור נמרץ, ויה"ר שכיון שנכנסנו לימים עליהם נאמר כל המוסיף מוסיפין לו, יוסיף גם בהנ"ל ככל הדרוש, והלואי שיהי' זה בקרוב ממש, ומובן ופשוט שיכול לכתוב בכל לשון שרוצה או ע"י ממוצע ובלבד שיהי' מכתבים לעתים תכופות מפורטים די צרכם.

לפלא שלא כתב דבר בהנוגע לענין נוסח התפלה, והלא דבר עיקר הוא ומחובתו וזכותו של הרב שיהי' זה בסדר גמור, ובפרט כשהרב ידיעה לו בתורת החסידות ובהביאורים שבה בנוגע לענין התפלה שהוא בדוגמת חוט השדרה באדם, ובמילא מובן עד כמה נוגע הנוסח, וכיון ששאלה בזה הגיעתני גם מהוו"ח [מו"ה חיים אבא שי' ווייל], הרי בכדי שלא להכפיל הדבר מצו"פ המענה שנשלח אליו ובסיום מכתבי אליו, שבטח ידבר עמו בזה, ולא באתי בזה אלא להדגיש עוה"פ שצריך - לא לעשות מהעסק מחלוקת גדולה וגם לא אפילו קטנה, ובכלל נכון יותר לסדר הדברים בדרך פשיטות, ז.א. שיתרבה מספר הסידורים דנוסח אר"י בביהכ"נ והעיקר על העמוד אשר ע"ד מנהג כמה בתכ"נ שישנו סידור גדול מיוחד להעמוד (מחובר בחבל ושלשלת וכיו"ב) שאם זה יהי' בנוסח אר"י הרי יקנה מקומו וסו"ס יתרגלו לזה, ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור נוסף על הבשו"ט בעניני הת"ת.

בברכה.