ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרעז

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ ש.ב. שי'

המכונה ד"ר אולמן

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו עם המצורף אליו שני מאמריו, וכבקשתו עברתי על המונוגרפיא, ומוכרחני לאמר אשר הסברת כבודו ע"ד האופן למנוע אומיניטעט נגד סממני הרפואה מתקבלת ביותר וביותר, ורק שפליאה בדבר איך זה עד עתה לא נקטו בה ופעלו מתאים לסברא זו, ואף שבדברי ימי המדעים כמה תופעות מעין זו, בכ"ז הרי צריך העבר להיות מלמד את העתיד ומספר תופעות אלו צריך הי' להיות פוחת והולך.

מובן שכוונתי בזה לא להביע פליאה, אלא להעיר, שאפשר כבר חקרו בכיוון שמציע כ' וגם פעלו בזה, אף שחזקה בודאי קודם הדפיסו את המאמר חקר ודרש בזה כלל האפשרי.

דא"ג הנה אף שאין זה מקצוע שלי, אבל ראיתי בהטבלאות שבהמונוגרפיא שלו מובאות תרופות ואופני טפול שהשתמשו בהם לפני 150 שנה ויותר, ולפלא גם זה, שהרי ממנ"פ, במשך זמן ארוך כזה בודאי שהשתמשו בהם כ"פ ובשינוים מאופנים הקודמים ובשכלול אופני השמוש, ואי אפשר שלא יהי' בזה חידושים הן לימין או לשמאל, והרי אין כוונת הטבלא דברי ימי חכמת הרפואה, אלא תועלת בהנוגע, לרפואה ולטפול בהתרופה אשר בזה יש לנצל רק התוצאות הכי חדשות, וכהכלל גם בתורתנו להבדיל שכלל שכלי הוא, הלכה כבתראי, כיון שראו דברי הקודמים להם מובן, שכל הנ"ל כתוב כדעת אחד שאין זה מקצוע שלו ורק כהערת העומד מבחוץ.

בברכת הצלחה בהמחקר שלו בעבודתו ברפואת הנשמה (ע"י חינוך על טהרת הקדש) ורפואת הגוף.

ובכבוד.

ה'תרעז

ד"ר אולמן: אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שנח, ובהנסמן בהערות שם.