ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרעט

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה בו כותבת אודות מצב רוחה, חוות דעת הרופאים, ואשר סובלת קשות וכו'.

והנה לפלא הדבר, כי בגיל צעיר היא, וכבר זכתה לעסוק בשטח החינוך הכשר, ז.א.

לקרב לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, שמזה מובן וגם פשוט, שאם אף בשר ודם מכיר תודה ורוצה לעשות את כל שבידו לטובת זה המקרב אליו לבב בניו, על אחת כמה וכמה אבינו שבשמים אשר עצם הטוב הוא וכל יכול, שבודאי משפיע ברכה והצלחה לאלו המשתדלים בקירוב לבב בניו אליו, ואם הוי' לי (הרי פשוט, ש)לא אירא (כי) מה יעשה לי בן אדם, וכהודעת תורתנו תורת חיים.

מובן שכל אדם בעל שינוים הוא ושינוים גם במצב רוחו, אבל פשיטא שאין להגדיל ולהגזים בזה, ומצב רוח הבלתי נעים, אין זה אלא דבר עובר, אלא שבכדי שיעבור בהקדם, מועילה התבוננות האמורה אפילו לשעה קלה, ובפרט כשתזכור באחד מיסודי אמונתנו המתבארת כ"כ יפה בתורת החסידות הוא הענין של השגחה פרטית דפשוטו כמשמעו אשר בורא עולם משגיח על כאו"א בכל עניניו ופרטיהם ופרטי פרטיהם.

תקותי, שלאחרי החנוך שקבלה, גם שורות הנ"ל המועטות בכמות תספקנה להעמידה על האמת, אשר נמצאים אנו בעולם עליו אומר בורא העולם, וירא אלקים כי טוב, וכמו שביאר בארוכה מורנו הגדול רבנו הרמב"ם בספריו הפרטים בזה, אלא שאין על האדם לבקש חשבונות רבים המעלימים על המציאות ומסלפים את האמת.

המורם מהנ"ל אשר תחדול מלהתבונן במצב רוחה וכו' ואמונתה בבורא עולם המשגיח על כל אחד ואחת תביא חיות מרץ ושמחה בכל עניני' ותחי' חיים פשוטים מבלי תסבוכת מחשבות, מאושרה תהי' בדרך התורה והמצות.

המחכה לבשורות טובות בכל האמור.