ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפ

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח"י במנ"א, בו שואל להמצב בהודו וכו'.

והנה כנראה אשר מצב היהדות שם אינו כדבעי, וצע"ג אם יש שם אותם הענינים אודותם כותב. ובכל אופן אין המשרה מתאמת לאברך שעתה נתחתן, וצריך להיות בסביבה של יראי שמים שומרי תורה ומצות, או עכ"פ בסמיכות לה.

והשי"ת ימציא לו פרנסתו ופרנסת ביתו במנוחה ובהרחבה, ובאופן שיוכל לנצל כשרונותיו להחזקת היהדות והפצתה.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח שומר הוא שיעורי חת"ת (חומש תהלים תניא) וזוגתו תחי' נוהגת במנהג בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, ועל כל פנים תעשה כן מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ה'תרפ

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 540 והושלמה ע"פ צילום האגרת.