ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפא

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג במנחם, בו כותב את אשר עבר עליו ומסיים בבקשת ברכה לשידוך הגון וראוי.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להנ"ל,

ומהנכון לשאול דעת רב באם אין מקום לבקשת מחילה מצדו בפני עשרה מישראל מגרושתו ע"ה.

כיון שעל פי רוב כשיש איזה חילוקי דיעות ובפרט לפירוד - לשני הצדדים איזה שייכות בזה, ובפרט שאפשר היתה בזה הנהגה מצדו בהנוגע אלי' היפך תורת והלכות צניעות.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים וישמור עליהם עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א