ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפב

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מאיר שלום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נעם לי לקבל מכתבו מז' מנ"א ותשורתו הכי

נעלית - אתרוג שנטע מגרעין של אתרוג קלברה,

ויהי רצון שבכל אחד מאתנו, בתכ"י, יומשכו כל הענינים התלוים במצות ד' מינים, ובפרט ע"פ פתגם הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר בתפלה (דברכת השנים) "ואת כל מיני תבואתה לטובה" צריך לכוון על חטים למצות ואתרוג (במ"א נזכר מלבד הנ"ל גם יין לקידוש) ואז במילא יהיה כל מיני תבואתה לטוהה, - שעי"ז עוד מודגשת כלליות ענין זה.

בטח ממשיך בהשפעתו על כל אלו שנפגש עמהם, ובפרט על בעלי השפעה שבהם, ובמדה ההולכת וגדלה. ובפרט ינצלו גם לענין זה ימי הרחמים והרצון הבאים לקראתנו, אשר אז התעוררות מיוחדת בנפש כאו"א מבני ישראל, וכידוע אשר מר"ח אלול הוא כמשל המלך שמקבלים פניו בשדה, ופשיטא - בימי עשי"ת, דקירוב המאור אל הניצוץ.

המחכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ה'תרפב

מו"ה מאיר שלום שי': בליזינסקי, רמת גן. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'שצ, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם הידוע: ראה היום יום לי"ט תשרי.