ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפד

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"א מנ"א, בו כותבת על לימודי' עד עתה בסמינר בית רבקה אשר בכפר חב"ד ואשר רצונה חזק להמשיך בלימוד אלא שדורשים מהורי' שכר לימוד, שבמצבם עתה אין בכחם לקחת על עצמם התחייבות זו.

והנה פשוט שעלי' להמשיך בלימוד בבית ספר בית רבקה ובפרט שראתה הצלחה בזה, ולהשפיע גם על חברותי' בכיוון האמור.

ובמ"ש אודות השכר לימוד וכו' בטח ידברו הורי' שי' עוה"פ עם הנהלת בי"ס בית רבקה שגם מצדם מעונינים הם להקל העול מהורי התלמידות אלא שצ"ל אפשר, שהרי הסמינר צריך לשלם להמורות וכו' וכבר הודיעה תורתנו הק' אשר הוצאות האיש הישראלי בחינוך בניו ובנותיו לתורה ומצות, מסייעים לו במיוחד מלמעלה שיוכל לסלק כל ההתחייבות שלו.

בטח מנצלת גם ימי החופש להתקדמות בעניני יהדות וגם החבירות תי' שלה עושות כן והשי"ת יצליחן.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר