ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפה

ב"ה, כ"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי תמוז - שנתאחר קצת דרך הילוכו - בו כותב אודות המצב בחיים המשפחתים ויחסו עם זוגתו תחי'.

והנה כבר ידועה הוראת חז"ל בהנוגע לאשתו אשת נעורים וכמ"ש אשת נעורים כי תמאס?! ובפרט כשברכם השי"ת בילדים המתחנכים בדרך התורה והמצוה, שמכ"ז מובן שלילת ענין הגט ח"ו, שאין זה אלא אמצעי הכי אחרון לאחרי שישתדלו ביגיעה הכי גדולה להכניס השלום ומתאים להוראת תורתנו תורת חיים ותורת שלום, וכמו שמתאר במכתבו נראה שיש לו השפעה גדולה על זוגתו תחי' אלא שעד עתה כנראה מפני טרדתו בעסקו וכיו"ב לא השתדל בזה ועכ"פ לא עסק בזה לאחר התבוננות הדרושה בהדרכים המתאימים להשפעה זו, שלכן לא הצליח כך כך, וע"פ הנ"ל כל יגיעה והשתדלות כדאית ובפרט שכאמור עי"ז יקרבה גם היא ויכניסה לחיים ע"פ התורה צעד אחר צעד ולא רק בשביל לא להפרד, אלא לאט לאט גם ע"י שינוי דיעותי'.

מובן שישנם מצבים מיוחדים ע"פ התורה המכריחים פירוד ח"ו, אבל כל זה בא בחשבון רק לאחר שישנה הוכחה ברורה שאי אפשר לשנות המצב.

כשיכתוב שמו ושם אמו וכן שם זוגתו ושם אמה וילידיהם שיחיו, אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מהנכון אשר ישמור על התקנה של אמירת שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, ובכל יום חול קודם התפלה יפריש איזה פרוטות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר