ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפז

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

אף שאינו מזכיר עד"ז במכתבו, תקותי כי עוסק הוא לא רק במגביות גשמיות אלא גם בירור ניצוצות הדלקת נר ה' נשמת אדם בתוספת אור וחיות באלו שכבר דולקת עד שתהא שלהבת עולה מאלי', והצלחה בזה מרבה ומוסיפה גם בהצלחה במגבית גשמית וכמדובר בזה כ"פ.

לאה"ק ת"ו הודיעו מכאן ע"ד בואו, ובודאי אם רק תהי' אפשרית, ישהה שם ככל האפשרי, והרי כמה נקודות בעניני חב"ד באה"ק ת"ו הדורשים בירור ועדוד וחיזוק, וכשידעו אשר יראה בעיניו וימסור כאן ממה שראה, זה עצמו יעורר התעוררות וגילוי כחות פנימים יותר, וק"ל

כן מהנכון שיברר אצל הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"פ שי' אלטהויז ע"ד הביכלעך חסידות שהי' בדעתו לקבלם ולשלחם לכאן...

בברכת הצלחה בכל פרטי עבודתו מתוך בריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור ובפ"ש כל אנ"ש שי'.

ה'תרפז

מו"ה יוסף שי': וויינברג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תרנח, ובהנסמן בהערות שם.