ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'תרפט

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' מנ"א והקודמו, ובמעטפה בפ"ע נשלח מכתבי מענה רשמי ע"ש הועד, ובטח יוסיף הסברה בזה באם ישנם כאלו שנזקקים לתוספת הסברה.

מובן שמצער מה שבכל עניני הכפר (וכמו ההתועדות שכותב אודותה) חסרה הכנה מראש, אע"פ שבתחלת השנה כבר ידוע שביום פלוני יש מקום להתועד. ומשנים שעברו כבר נוכחו עד כמה שנחוצה הכנה. ועד"ז הוא גם בשארי עניני הכפר, כמו ענין השמות, הלואות כו', שרק אחרי שהמציאות העמידה את הענין בסדר היום, ומי שהוא רוצה ללכת עקלקלות, נזקקים לתקן הדבר וכו', דנים בזה. שעי"ז לא רק מבזבזים כחות יותר על הדרוש, אלא שברובא דרובא, דבר שמתקנים אותו ברגע האחרון אינו עולה יפה כ"כ.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יעשו תכנית בעוד מועד.

וכיון שנכנסים אנו לימי חדש אלול, בודאי תיכף יתחילו להתדבר בנוגע להחדש תשרי ועניניו, ויבטיחו (באווארענען) שלא יהי' ענין פלוני וענין פלוני כקדירה דבי שותפי, ע"י שיוקבעו האחראים במיוחד לענינים מיוחדים, והעיקר - שהאחראי יקבל ע"ע אחריות זו. וגם אז ישגיח הועד על האופן שממלא תפקידו וכו'.

הצעתו בנוגע לעשרים אחוזים, נתקבלה.

בברכה לבריאות הנכונה שלו ושל כב"ב - שיחיו, ולהצלחה בתפקידו לתועלת כל עניני כפר חב"ד, תועלתם האמיתי מתאים לרצון מיסדו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, ומתוך הרחבת הדעת,

מ. שניאורסאהן

ה'תרפט

מו"ה דוד: בראוומאן, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תה, ובהנסמן בהערות שם.